Server name Price Status Handle
EU Luminai Exiles $0.0100~1.0000 Open
EU Luminai Dominion $0.0100~1.0000 Open
EU Jabbit Exiles $0.0100~1.0000 Open
EU Jabbit Dominion $0.0100~1.0000 Open
NA Warhound Exiles $0.0100~1.0000 Open
NA Warhound Dominion $0.0100~1.0000 Open
NA Entity Exiles $0.0100~1.0000 Open
NA Entity Dominion $0.0100~1.0000 Open